מיתב - תאגיד אזורי למים - שאלות לחשבון המים
פתיחת תפריט ניידים

שאלות לחשבון המים

ממה מורכב חשבון המים שלי?

תשובה:
חשבון המים שלך מורכב מחיוב בגין המים שצרכת. תעריף המים כולל את שרותי המים ושרותי הביוב שמספקת החברה. תעריף המים הינו מדורג ומורכב משני תעריפים:  נמוך וגבוה

מדוע התייקרו תעריפי המים?

תשובה:
תעריפי המים הנקובים בחשבון המים, נקבעו ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב ולמיתב אין כל השפעה על תעריפים אלו. התעריפים בתאגידי המים והביוב אחידים ברמה הארצית לכל הצרכנים.
לידיעתך, חשבון המים מבוסס על קריאת מד המים בנכס והוא מחושב אחת לחודשיים.
מבנה התעריפים - תעריפי המים והביוב לצרכני המים הביתיים מדורגים באופן הבא:
מדרגה ראשונה לכמות מים בסיסית –7 מ"ק לכל נפש לתקופת חשבון (כחודשיים) ולא פחות מ 14 מ"ק ליחידת דיור – בתעריף נמוך.
מדרגה שנייה - כל כמות מים נוספת שנצרכת בנכס, תחויב בתעריף הגבוה יותר.

כיצד מגיעה האינפורמציה לגבי צריכת המים שלי לחשבון המים?

תשובה:
צריכת המים שלך נרשמת במד המים ונקראת ע"י עובד מיתב (או, לחילופין, במדי המים החדשים מועברת באופן ממוחשב למחשב מיתב). במקרה בו אין גישה לנכס, חשבון המים מחושב לפי הערכת צריכה, לכן חשוב לשמור על איזור מד המים נקי, מסודר ונגיש. 

יש לי גינה. האם אני מחוייב על אגרת ביוב בגין השקיית הגינה?

תשובה:
החל מתאריך 1.1.2010, התעריף לתשלום כולל מים וביוב, ללא הפרדה ביניהם. לפיכך, לא יינתן פטור מביוב בגין מים שנצרכו להשקיית גינה.

בחודשים האחרונים הייתי בחו"ל ובכל זאת קיבלתי חשבון מים. מדוע?

תשובה:
בין אם לא צרכת מים כלל או צרכת כמות קטנה מ-3 מ"ק תחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון. החיוב עבור צריכת המינימום יהיה לפי התעריף לצריכה בסיסית (תעריף נמוך). 

בחשבון המים שלי חוייבתי בגין צריכה משותפת. מהי צריכה משותפת?

תשובה:
צריכה משותפת הינה ההפרש בין צריכת המים שנמדדת במד המים הראשי לבין צריכת המים הנמדדת במדי המים הפרטיים של הדיירים. צריכה משותפת משמשת בדרך כלל לניקיון הבניין, השקיית הגינה או לכל צריכת מים המבוצעת ישירות ממד המים הראשי. 

מהן האפשרויות לחלוקת הצריכה המשותפת בבניין?

תשובה:
ב- 1 בינואר 2012 נכנסו לתוקף כללים חדשים שפורסמו ע"י רשות המים, הקובעים אמות מידה לשרות. בכללים אלה נקבעו 2 אפשרויות בלבד לחלוקת הצריכה המשותפת:
א. חלוקה שווה של הצריכה המשותפת בין כל הדירות/הנכסים בבניין (גם מי שנותק ממים וביוב).
ב. חלוקה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, התשכ"ט 1969- לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, אלא אם כן נקבע בתקנון הבית המשותף שיעור השתתפות אחר.
בהתאם לכללי אמות המידה, מיתב מחויבת לחלק את הצריכה המשותפת באופן שווה בין כל הדירות/נכסים בבניין אלא אם נציגות הבניין המשותף תפנה למיתב בבקשה לחלוקה שונה עפ"י סעיף ב' לעיל.

אילו אסמכתאות יש להגיש על מנת לשנות את שיטת החלוקה בבניין לחלוקה לפי שטח דירה?

תשובה:
במידה והנכם מעוניינים בחלוקת הצריכה המשותפת ע"פ הוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין (לפי שטח דירה) יש להמציא המסמכים הבאים:
א. בבית משותף:
1. פניה בכתב חתומה ע"י נציגות הבית המשותף לחלוקת הצריכה המשותפת באופן זה.
2. כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
3. נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.
2. בבית שאינו רשום כבית משותף:
בנוסף לפניה חתומה בכתב וכתב מינוי, יש להמציא אישור בדבר שטחי הדירות בנכס מאת הרשות המקומית או מטעם הקבלן שבנה את הבית או מטעם מודד מוסמך.

לפני מספר שנים הגיעו כל הדיירים בבניין בו אני מתגורר להסכמה לגבי אופן חלוקת הצריכה המשותפת לפי הסדר שלנו. מדוע אתם משנים כעת הסדר קיים? ואיך תחולק הצריכה המשותפת החל מעכשיו?

תשובה:
בכללי המים בנושא אמות מידה לשרות, שפורסמו בינואר 2012 ע"י רשות המים, נקבעו 2 אפשרויות בלבד לחלוקת הצריכה המשותפת. עד לפרסום הכללים החדשים הייתה קיימת האפשרות לחלק את הצריכה המשותפת בבניין בהתאם להסכמה קיימת אליה הגיעו דיירי הבניין, או לפי יחס חלוקה בהתאם לצריכה בפועל. כיום, לאחר כניסתן לתוקף של אמות המידה, אנו מחויבים לפעול על פיהן, ואין באפשרות התאגידים להפעיל שיקול דעת כלשהו לגבי אופן חלוקת הצריכה המשותפת.
לידיעתכם, חברת מיתב ניסתה לערער לרשות המים ולהגן על הסכמות קודמות אליהן הגיעו דיירי הבניינים בעיר, לגבי אופן חלוקת הצריכה המשותפת, אך ללא הצלחה.
לפיכך, בהתאם לכללי אמות המידה, מיתב מחויבת לחלק את הצריכה המשותפת באופן שווה בין כל הדירות/נכסים בבניין אלא אם נציגות הבניין המשותף תפנה למיתב בבקשה לחלוקה שונה עפ"י סעיף 58 לחוק המקרקעין.

קיבלתי חשבון מים גבוה מהרגיל. מה עליי לעשות?

תשובה:
במקרה כזה, עליך לבדוק שני דברים:
1. האם היתה צריכה חריגה של מים בגין גינון חדש, שיפוץ הדירה, ביקור אורחים וכד'.
2. האם קיימת נזילה בדירה.

האם האחריות לתיקון נזילה חלה עליי או על מיתב?

תשובה:
במקרה של נזילה קיימות שתי אפשרויות:
1. במקרה בו הופיעה הנזילה בצנרת שמובילה עד השעון הכללי, האחריות הינה של מיתב.
2. במקרה בו הנזילה הינה בצנרת שבין המד הכללי לבין המד הדירתי, האחריות הינה של הצרכן.

כיצד עליי לפעול אם קיבלתי חשבון מים גבוה ללא סיבה נראית לעין (סיבה הידועה לי או נזילה)?

תשובה:
בהתאם לכללי המים, במקרה כזה ניתן לבקש בדיקת תקינות מד המים. מד המים ישלח לבדיקה במעבדה מורשית ע"י נציבות המים ותוצאות הבדיקה יישלחו לבית הלקוח. בדיקת מד המים כרוכה בתשלום . במקום מד המים שנשלח לבדיקת מעבדה, יותקן בנכס מד מים חדש. זמן הבדיקה אורך כחודש ימים ותוצאותיה ישלחו לביתך. במידה ותוצאות המעבדה יעידו כי מד המים היה תקין, לא תהא זכאי לזיכוי חשבונך, ועלות בדיקת המעבדה לא תוחזר.

אם תוצאות המעבדה הראו שמד המים לא היה תקין, כיצד אזוכה?

תשובה:
במידה ותוצאות המעבדה יעידו כי מד המים לא היה תקין, תחויב באמצעות הערכה. הערכת הצריכה תהיה לפי צריכת המים בתקופות שלפני ואחרי המועד בו המד לא פעל כהלכה או לפי הצריכה שנמדדה בתקופה המקבילה אשתקד.

אני מעוניין להתקין מד מים, מה עלי לעשות?

תשובה:
מד מים מותקן בנכס רק לאחר שקיבל טופס 4 (סיום בניה מהועדה לבנין ערים). במידה ולנכס יש טופס 4, אך לא מותקן בו מד מים, ניתנת האפשרות להתקין בו מד מים פרטי. לצורך כך עליך להגיש בקשה להתקנת מד מים פרטי בנכס. לאחר הגשת הבקשה יישלח אליך פקח מטעמנו שיבדוק באם קיימת תשתית מתאימה להתקנת מד המים.
במידה ולא קיימת תשתית מתאימה, יינתנו על ידי הפקח הנחיות להכנת התשתית. הכנת התשתית, בהתאם להנחיות מיתב, הנה באחריות הצרכן. לאחר הכנת התשתית ואישורה על ידי מיתב, יותקן בנכסך מד מים פרטי בעלות הנקובה בכללי המים.

מה זו מערכת מדי המים הממוחשבת שמיתב מתקינה?

תשובה:
חברת מיתב מתקינה אצל צרכניה מדי מים משדרים מרחוק. מד מים חדשני זה הינו בעל יחידה אלקטרונית אשר מודדת את צריכת המים (במקביל למדידה המכנית המסורתית), ומשדרת אותה למערכת ממוחשבת. טכנולוגיה חדשנית זו מאפשרת לחברת מיתב לנטר את צריכת המים של הצרכנים בזמן אמת, להתריע בפני צרכן על נזילה, להגיב מהר יותר לפניות בנושא המים ולתת שרות מהיר יותר וטוב יותר לצרכנים.

ירשתי את דירתה של סבתי ז"ל, מה עלי לעשות בכדי לרשום אותה במיתב על שמי?

תשובה:
על מנת לרשום את הנכס על שמך, הנך מתבקש להמציא לנו את המסמכים הבאים:
א. צו ירושה / נסח טאבו עדכני על שמך.
ב. מילוי טופס החלפת מחזיקים בגין ירושה.

כיצד ניתן לבצע החלפת מחזיקים בנכס?

תשובה:
לביצוע החלפת מחזיקים בנכס (מכירה או השכרה), יש לשלם בגין צריכת המים והביוב עד ליום ההודעה, ולהמציא למיתב את המסמכים הבאים:
א. טופס בקשה להחלפת צרכנים בנכס מלא וחתום.
ב. הסכם שכירות/מכירה חתום על ידי הצדדים.
ג. צילומי תעודות זהות/תדפיס מרשם החברות/עמותות/שותפויות.
החלפת המחזיקים תבוצע החל מיום ההודעה. עד ליום ההודעה כל החיובים בגין צריכות המים והביוב יחולו על הצרכן היוצא.
לנוחיותכם, את המסמכים ניתן לשלוח למשרדנו באמצעות פקס/דואר. אינכם נדרשים להגיע אל משרדי התאגיד.

עברתי דירה, האם עליי לעדכן את מיתב לגבי מספר הנפשות גם אם לא חל שינוי?

תשובה:
כן . בהתאם לכללי המים, על הצרכנים לדווח על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור. הדיווח נועד לקבלת 7 מ"ק של מים, לתקופת חשבון, לכל נפש, בתעריף המים הנמוך. לצורך עדכון מספר הנפשות עליכם לשלוח למשרדנו את טופס ההצהרה המצוי באתר האינטרנט ובמשרדנו, יחד עם צילום ספחי תעודות הזהות של כל הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור (לגבי ילדים מתחת לגיל 18 ניתן להשתמש בספח תעודת הזהות של אחד ההורים).
בעת עזיבת הדייר הקודם אופסו מספר הנפשות הרשומות בנכס הנוכחי, אליו עברת להתגורר. כמו כן, אין אפשרות להכיר באופן אוטומטי במספר הנפשות שהיו מעודכנות עבורכם, במידה וגרתם בנכס אחר בעיר, ( ו/ או בעיר אחרת) ללא קבלת הצהרה עדכנית עבור הנכס הנוכחי.

עברתי לדירה בה לא מותקן מד מים, כיצד אהיה מחויב בחשבון החודשי?

תשובה:
ב- 1 בינואר 2012 נכנסו לתוקף כללים חדשים שפורסמו ע"י רשות המים, הקובעים אמות מידה לשרות. בהתאם לאמור בכללים, נכס שלא מותקן לו מד מים יחויב בהערכת צריכה של 40 מ"ק לתקופת חיוב או 30 מ"ק לתקופת חיוב במידה וקיימת מניעה הנדסית להתקנת מד מים פרטי לנכס.
בנוסף להערכת הצריכה של 40 או 30 מ"ק יחויב הנכס גם בחלק היחסי בצריכת המים המשותפת באופן שווה ליתר הנכסים בבניין.

ביצעתי החלפת מחזיקים בעירייה. מדוע עלי לעדכן גם את מיתב?

תשובה:
חברת מיתב פועלת החל מ 1 בינואר 2004 עפ"י חוק תאגידי מים וביוב התשס"א 2001  והינה גוף נפרד מעיריית פתח תקווה. מערכת המידע של חברת מיתב נפרדת לחלוטין ממערכת המידע של העירייה. כשם שבעת מעבר דירה מעדכן הצרכן את חברת חשמל, חברת הגז וכד', כך הכרחי עדכון חברת מיתב בעת מעבר דירה.

אילו דרכים עומדות לרשותי לתשלום חשבון המים?

תשובה:
ניתן לשלם את חשבון המים במקומות הבאים:
1. באתר התשלומים של מיתב
2. במוקד שירות הלקוחות או במענה הממוחשב בטלפון 1-800-20-20-39
3. בבנקים
4. בסניפי בנק הדואר
5. במרכז שירות הלקוחות של מיתב.
6. המחאות יש לרשום לפקודת מיתב בע"מ
7. הדרך המומלצת ביותר לתשלום חשבונות מים הינה חתימה על הוראת קבע ( חשבון הבנק או כרטיס האשראי). הוראת קבע חוסכת לך טרחה, עמידה בתור וכמובן מאפשרת תשלום החשבונות בזמן.