מיתב - תאגיד אזורי למים - חוק חופש המידע
פתיחת תפריט ניידים

חוק חופש המידע


תאגיד מיתב מתחייב לפעול בשקיפות מלאה ולמסור כל מידע הנדרש ע"פ חוק חופש המידע,  התשנ"ח – 1998 
החוק נכנס לתוקפו במאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. תאגיד מיתב  הנו תאגיד מים וביוב שהוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א – 2001, ופעילותו הנה בהתאם לרישיון הפעלה שניתן לחברה על ידי הממונה על התאגידים ברשות המים הממשלתית. בין היתר, קבע המחוקק כי תאגיד מים וביוב בשליטת רשויות מקומיות כפוף לחוק חופש המידע ותקנותיו והוא נכלל בגופים שהרשות המקומית מחילה עליהם את חוק חופש המידע ותקנותיו. 

מיתב קוראת לציבור הצרכנים להפנות אליה כל בקשה בנוגע למידע הנחוץ לכם. אנו נשמח לתת פומביות למידע וזאת בתנאי שלא תהיה מגבלה חוקית לפרסם מידע מסוים או שבפרסומו לא תהיה פגיעה בפרטיות של גורם שלישי.


1. על איזה סוגי מידע מדבר החוק?

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

2. על איזה מידע החוק לא חל?

כל מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים. ועוד, על פי הסעיפים המפורטים בחוק.

3. מי רשאי לבקש מידע?

כל תושב ( ברישומו ע"פ מרשם אוכלוסין )  וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

4. העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

חשוב לדעת
• בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על יישום חוק חופש המידע בתאגיד. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
• המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
• הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.
האם קבלת המידע כרוכה בתשלום?
שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:
• אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח. 
• אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית.
• אגרת הפקת מידע - 0.20 ש"ח עבור כל דף צילום או עמוד פלט שהופק או 2.47 ש"ח לתקליטור מחשב שנמסר. בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה. לדוגמא - מידע שאדם מבקש אודות עצמו.
• סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה 148 ש"ח
 יישום חוק חופש המידע במיתב:
בקשות לקבלת מידע בהתאם לחוק ניתן להפנות בכתב לממונה על יישום חוק חופש המידע, העלייה השנייה 5 , פתח תקווה.
כמו כן, ניתן להפנות בקשות לפקס שמספרו: 1533-9395581
או לדוא"ל :   kerenb@meitav-pt.co.il

 את תשלום האגרה הקבועה בתקנות, ניתן לשלם בהמחאה משורטטת לפקודת מיתב, תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ אשר תשלח ליועץ המשפטי של התאגיד, ביחד עם הפניה לקבלת מידע מכוח חוק חופש המידע, תשנ"ח – 1988.