מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב ב' - קבלת רשימת תנאים להיתר מהוועדה לבנין ערים
פתיחת תפריט ניידים

שלב ב' - קבלת רשימת תנאים להיתר מהוועדה לבנין ערים

לאחר אישור המפה הטופוגרפית ע"י הרשות המקומית, תפיק הוועדה לבנין ערים של הרשות הרלוונטית, רשימת תנאים לקבלת היתר בנייה. בין התנאים – אישור מיתב.  
לאחר קבלת רשימת התנאים לקבלת היתר בניה מהוועדה לבנין ערים, על הקבלן להכין תוכנית סניטארית עפ"י הל"ת (הוראות לתכנון) ודרישות כיבוי אש, וכן עפ"י הנחיות מיתב.
רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים המפורטים בשלב ג' ו-ד' להלן, יקבל הקבלן טופס 2.