מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב ג' - הגשת תוכנית סניטארית למיתב
פתיחת תפריט ניידים

שלב ג' - הגשת תוכנית סניטארית למיתב

במקרים בהם נדרש להתקין חיבור מים או לשנות את מיקומו של חיבור מים קיים, יגיש הקבלן תיק תוכנית ראשוני לאחראי היתרי בניה במיתב.
תיק התוכנית הראשוני יכלול:
1. תרשים מגרש בקנ"מ 1:250 המתאר את קווי הבניין המתוכנן.
2. תרשים סביבה בקנ"מ 1:1250, או 1:2500.
3. תוכנית פיתוח שטח בקנ"מ 1:100 (מיקום גדרות, כניסה לחנויות ובנינים, מיקום החניה, מיקום מערכת המדידה).


4. לבתים משותפים, בתי מלאכה ובניינים ציבוריים יכיל התיק בנוסף לנ"ל גם את המסמכים הבאים:
4.1. דף המלצות והנחיות שירותי כבאות להכנת תוכנית לסידורי כיבוי אש.
4.2. חישוב הידראולי לצריכת מים בשעת השיא.
4.3. חישוב הידראולי לצריכת המים בשעת חירום לצורך כיבוי שריפות, כולל מערכת מתזים.
5. במידה וקיים מבנה בחלקה, יש לכלול אותו בתוכנית הסניטארית ולציין האם מיועד להריסה או להשתלבות במבנה החדש – עפ"י המוצהר בבקשה להיתר הבניה.
6. במידה וקיים מד מים בנכס / חלקה, על הקבלן לציין מספרו.

לאחר בדיקת תיק התוכנית הראשוני, יסומנו ע"י מיתב מיקומי וגדלי החיבורים לרשת המים הציבורית, גודל וסוג מד המים ומיקום חיבור הביוב המתוכננים. לאחר סימון הפרטים הנדרשים, יוחזר תיק התוכנית הראשוני לקבלן.

לאחר שהקבלן יקבל ממיתב את פרטי החיבורים (מים וביוב) וקטרי מדי המים, עליו להגיש 4 העתקים של תיק התוכנית (גרמושקה) למשרד רישוי בניה במיתב. 
העתק אחד יוגש צבעוני.
תוכנית מגרש בקנ"מ 1:250 כולל המבנה תוגש ע"ג קובץ ממוחשב בפורמט DWG בקורדינטות רשת ישראל החדשה בלבד הכולל ספריית פונטים.
תיק התוכנית (גרמושקה) יכלול:
1. תוכנית מגרש בקנ"מ 1:250 כולל המבנה. על תרשים הפיתוח יש לציין מיקום חיבור מים וחיבור ביוב מתוכנן (להגשה ע"ג קובץ ממוחשב בפורמט DWG בקורדינטות רשת ישראל החדשה בלבד הכולל ספריית פונטים).
2. תוכנית סביבה בקנ"מ 1:1250 או 1:2500.
3. תוכנית פיתוח שטח מאושרת בקנ"מ 1:100, בה יש לסמן את הפרטים הבאים:
3.1. פריסת קווי מים ומיקום חיבור.
3.2. פריסת קווי ביוב. 
3.3. גובה אבסולוטי של חיבור המים (גובה מד מים 70 ס"מ מעל פני הקרקע המתוכננת).
3.4. מידות קשירה של צינור כניסת המים בחיבור לחלקים בולטים או עמודים של המבנה המתוכנן ומרווח בין חיבור המים לגדר המתוכננת.
4. תוכנית קומת מרתף בקנ"מ 1:50 או 1:100.
5. תוכנית קומת קרקע בקנ"מ 1:50 או  1:100 בה יש לסמן ולשרטט הפרטים הבאים:
5.1. מערכת ביוב מתוכננת.
5.2. פרטי תאי הביקורת – top level, invert level, עומק, קוטר בריכה וסוג מכסה.
5.3. לכל קטע יש לסמן: שיפוע הקטעים, קוטר צינור, מרחקים בין תאי הביקורת (אורך הקטעים).
5.4. תוכנית קומה טיפוסית בקנ"מ 1:50 או 1:100.
5.5. תוכנית קומת גג עם פריסת מערכת סולרית בקנ"מ 1:50 או 1:100.
5.6. סכמה איזומטרית של כל מערכת אספקת מים.
5.7. חישוב הידראולי של מהנדס אינסטלציה לכמויות המים, גודל החיבור וגודל מד מים.
5.8. סכימת קולטני ביוב ללא קנה מידה.
5.9. חתך לאורך של קווי ביוב בחצר הבניין בקנה מידה 1:100/ 1:250.
5.10. פרט ארון מדי מים (מונים).
6. בנוסף, יש להגיש 14 העתקים (**) של התרשימים הבאים (מתוך הגרמושקה):
6.1. תרשים מגרש בקנ"מ 1:250 
6.2. תרשים סביבה בקנ"מ 1:1250 או 1:2500. יש לציין מיקום חיבור מים וחיבור ביוב מתוכנן. 
העתקים אלו נדרשים על מנת לתאם ולקבל אישורים לביצוע עבודות חפירה בהתחברות מכל הגורמים הנוגעים בדבר (חברת חשמל, בזק, חברת כבלים, רשויות מקומיות ועוד).
(**) לעיתים נדרשים העתקים נוספים למע"צ, מקורות, משטרת ישראל וכו'.

לאחר אישור תיק התוכנית ע"י מיתב, יוחזר התיק המאושר לקבלן.
בזמן אישור התוכנית הסניטארית יבוצעו ע"י מיתב תיאומים מול כלל הגורמים הרלוונטים לצורך התקנת חיבור מים ומד מים לבנייה. תיאומים אלו יהיו תקפים למשך שלושה חודשים.