מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב ד' - תשלום היטלים
פתיחת תפריט ניידים

שלב ד' - תשלום היטלים

על הקבלן להגיע למרכז שירות הלקוחות של מיתב לצורך תשלום האגרות, ההיטלים וכל תשלום אחר מכוח הדין, בגין הבנייה (להלן: "ההיטלים"). התשלום יבוצע במרכז שירות הלקוחות של מיתב. במעמד תשלום ההיטלים על הקבלן לחתום על טופס הצהרה. לא יינתן אישור לטופס 2 טרם חתימת הקבלן על טופס הצהרה.

חישוב היטלי הבנייה מתבסס על הוראות חוק תאגידי מים וביוב תשס"א – 2001, חוקי העזר (מים/ביוב) של הרשויות בהן מתבצעת הבניה ומשוייכות לתאגיד מיתב ועל אמות המידה וכללי תאגידי מים וביוב, מטעם רשות המים.