מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב ז' - התקנת חיבור מים ומד מים לבנייה
פתיחת תפריט ניידים

שלב ז' - התקנת חיבור מים ומד מים לבנייה

על מנת לקבל חיבור למים ומד מים לצורך בנייה, על הקבלן להגיש למיתב העתק מטופס 2 שניתן לו ע"י הרשות המקומית שבשטחה הוא בונה.

התקנת חיבור המים ומד המים לבניה יבוצעו ע"י מיתב, עד שבועיים מיום הגשת הבקשה ע"י הקבלן וזאת בהתאם לתיאומים שעשתה מיתב מול הגורמים הרלוונטיים בעת אישור התוכנית הסניטארית (בשלב ג').

במידה ועברו יותר משלושה חודשים ממועד אישור התוכנית הסניטארית, תידרש מיתב לבצע את התיאומים מחדש מול כל הגורמים הרלוונטיים. במקרה כזה, יותקן החיבור למים ומד המים לבנייה בהתאם למועד ותוקף התיאומים החדשים.

גודל החיבור למים וכן סוג וגודל מד המים לבנייה, ייקבעו ע"י מיתב, בין היתר, בהתאם לחישוב צריכות המים. לעיתים, מד המים לבנייה יתפקד בהמשך, לאחר קבלת טופס 4, כמד המים הראשי של המבנה.