מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב ט' - מהלך הבנייה
פתיחת תפריט ניידים

שלב ט' - מהלך הבנייה

במקרה של בנייה משותפת, על הקבלן לתאם ביצוע בדיקת צנרת משותפת מים וביוב, הן לפני כיסוי הצנרת והן לאחר סיום רשת המים והביוב במבנה. תיאום הבדיקה יתבצע מול אחראי רישוי בניה במיתב. 

על הקבלן להגיע למשרד רישוי בנייה במרכז שירות הלקוחות של מיתב בכדי לקבל טופס ניפוק למחברות (רקורדים) וניפלים. לאחר קבלת טופס הניפוק, ייגש הקבלן למחסן מיתב לקבלת המחברות והניפלים.

במידה ובמהלך הבניה הותקנו לקבלן חיבור ו/או מד מים זמני, עליו לפנות למשרד רישוי בנייה במיתב לצורך תיאום התקנת חיבור ומד מים ראשי קבוע בשלבי סיום הבניה. יש להודיע למיתב שלושה חודשים טרם המועד בו הקבלן  מעוניין בחיבור מים קבוע.