מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב י' - ביקורת סופית לקבלת אישור מיתב לאספקת מים
פתיחת תפריט ניידים

שלב י' - ביקורת סופית לקבלת אישור מיתב לאספקת מים

עם סיום הבניה והגשת בקשה לאישור מיתב לטופס 4, על הקבלן להגיש למשרד רישוי בניה במיתב את המסמכים הבאים: 
1. הצהרת המהנדס המתכנן / המפקח על ביצוע האינסטלציה הסניטארית בהתאם להיתרים, לדרישות ולתוכניות המאושרות בחתימה מקורית.
2. אישור גורם מוסמך על ביצוע ניקוי וחיטוי מערכות אספקת מי השתייה עפ"י דרישות הל"ת סעיף 2.17, ובהתאם להנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מערכות אספקת מים ואישור מעבדה להרכב הבקטריאלי (ניתן לקבל עותק ההנחיות במשרד רישוי בנייה במיתב).
3. אישור גורם מוסמך/ מעבדה מאושרת על ביצוע בדיקות טיב הבניין, כמפורט להלן :
3.1 מערכות שרברבות בבנין בהתאם לת"י 1205.6, הכולל דו"ח ריכוז בדיקות ודו"חות מפורטים של כל מערכת מים וביוב.
3.2 בדיקת מערכות סולריות לבניינים משותפים לפי ת"י 579.
4 תוכנית עדות לאחר בניה בצורת גרמושקה עם דף מקדים סטנדרטי הכוללת את התוכניות  והתרשימים כדלקמן :
4.1 תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500 , 1:1250.
4.2 תרשים מגרש בקנ"מ 1:250.
4.3 תוכנית מרתף צבעונית עם קווי מים (בצבע כחול) ביוב (בצבע אדום), בקנ"מ 1:100 או  1:50  עם פרטי תאי ביקורת, פרטי משאבות ניקוז וביוב.
4.4 תוכנית קומת קרקע (פיתוח) צבעוני (לפחות העתק אחד יישאר במיתב) עם גבהים, סימון יציאת ביוב מבנים, קווי מים (בצבע כחול), קווי ביוב (בצבע אדום),  וכל הנתונים לתאי ביקורת ( H, I.L, T.L, O, סוג מכסה) ולקווים (I,L,O) בקנ"מ 1:100 או 1:50.
4.5 סכמת מים לאחר ביצוע לבניינים משותפים בלבד.

בעת הגשת המסמכים יקבל הקבלן חוברת "דרכים לאחזקת משק המים בבניין המשותף" ובה מפורטות דרישות לתחזוקת מערכות אספקת מי השתייה עפ"י תקן ישראלי 1525 פרק ג'. את החוברת יידרש הקבלן להעביר לוועד הבית של הבניין (או לדיירים הראשונים).


מיתב תבדוק התאמת תוכניות העדות לאחר הבניה לתוכניות לפני ביצוע מאושרות, ותבצע בדיקה בשטח עפ"י תוכניות העדות. במסגרת הבדיקה בשטח תיבדק הכנה להתקנת מדי המים הביתיים (ארון מדי מים, ציון מספרי הדירות על הצנרת בתוך ארון מדי המים, הארקה, הימצאות רקורדים וניפלים בהתאם לתקן וכו').

לאחר ביצוע כל הבדיקות הנדרשות ואישורן, יוזמן הקבלן למשרד רישוי בניה בשירותי לקוחות מיתב. 

לאחר תשלום הקבלן בגין צריכת המים ואיפוס החשבון, יקבל הקבלן טופס אישור לאספקת מים.