מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב י"א - התקנת מדי מים קבועים
פתיחת תפריט ניידים

שלב י"א - התקנת מדי מים קבועים

לאחר קבלת טופס 4 מהרשות המקומית, על הקבלן להגיש למיתב את המסמכים הבאים:
1. העתק טופס 4 כפי שניתן ע"י הרשות המקומית.
2. רשימת רוכשי דירות על-גבי טופס "רשימת דיירים" (מצורף לחוברת זו).

עד שבועיים מיום הגשת המסמכים, יותקנו ע"י מיתב מדי המים הפרטיים בבניין.
עבור כל הדירות שטרם אוכלסו, יהיה הקבלן אחראי לתשלומים בגין צריכות המים בנכסים (ככל ותרשמנה במדי המים) ובגין חלקן היחסי בצריכת המים המשותפת ודירות אלה ירשמו על שם הקבלן, עד לאכלוסן ולדיווח בדבר זהות רוכשיהן. ביצוע החלפת שמות המחזיקים בנכסים לאחר אכלוס הדירות הינו באחריות הקבלן.
לתשומת לב:
אין לאכלס את הדירות לפני קבלת טופס 4 מהרשות המקומית. קבלת טופס 4 מותנית בקבלת אישור לאספקת מים ע"י מיתב.
לא יסופקו מים ליחידות במבנים שלא אושרו. יתרה מכך – אספקת המים לדירות שאוכלסו ללא האישורים הנדרשים תנותק ע"י מיתב.
מודגש כי התקנת מדי המים הקבועים ומתן אישור מיתב, הינם שלב המתבצע לאחר גמר כלל ההתחשבנות עם הקבלן, בגין כל תשלום שהוא, בו חב הקבלן למיתב.