מיתב - תאגיד אזורי למים - שלב י"ב - אישור מיתב לתעודת גמר
פתיחת תפריט ניידים

שלב י"ב - אישור מיתב לתעודת גמר

בתום הבנייה על הקבלן להגיש למיתב בקשה לתעודת גמר.
במידה והבקשה לתעודת גמר הוגשה במועד אישור אספקת מים (לקראת טופס 4), ואישור אספקת המים ניתן בשלב פיתוח סופי, תבדוק מיתב את התאמת מספר מדי המים הפרטיים והראשיים בבנין לתנאי ההיתר ולתוכניות המאושרות משלב אישור אספקת מים.
במידה והבקשה לתעודת גמר הוגשה לאחר מועד אישור אספקת מים ו/או שלא בשלב פיתוח סופי, תוודא מיתב ביצוען של הבדיקות הבאות בשטח:
1. חיבור מים ראשי
2. מדי מים פרטיים וראשיים
3. מיכלי אגירה
4. משאבות
5. מתקני כיבוי אש
6. חיבור ביוב
7. שוחות בקרה
8. הפרדת מערכות ביוב וניקוז
9. כל בדיקה נוספת עפ"י הצורך

במידה והבדיקות תאושרנה ע"י מיתב, יוזמן הקבלן למיתב ויקבל טופס אישור לתעודת גמר.
 
                         לשלב הקודם                                       


בהצלחה!