מיתב - תאגיד אזורי למים - דוח איכות המים 2014
פתיחת תפריט ניידים

דוח איכות המים 2014

דו"ח איכות מים שנתי – 2014

פתח תקווה: 

דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.01-31.12.14

סוג נקודה

מספר בדיקות מקרוביאליות

מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

מקור מים

22

18

-

18

חיבורי מקורות

50

50

-

50

רשת אספקה

1093

1066

2

1064

סה"כ

1165

1134

2*

1132

* בוצע דיגום חוזר – תוצאות תקינות

סוג נקודה

מספר בדיקות כימיות

מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

מקור מים- מצומצמות

4

3

 

3

מקור מים - מלאה

 

1

 

1

רשת אספקה - עכירות

1143

1116

 

1116

רשת אספקה - מתכות

41

41

 

41

רשת אספקה - טריהלומתנים

27

27

 

27

סה"כ

1215

1188

 

1188

 

סוג נקודה

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד תפעולי

 לא מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

רשת אספקה – כלור, עכירות, מוליכות וקשיות

95

95

 

95

סה"כ

95

95

 

95

אלעד :

דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.01-31.12.14

סוג נקודה

מספר בדיקות מקרוביאליות

מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

חיבורי מקורות

13

13

 

13

רשת אספקה

237

237

2

235

סה"כ

250

250

2*

248

 * בוצע דיגום חוזר – תוצאות תקינות

סוג נקודה

מספר בדיקות כימיות

מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

רשת אספקה - מתכות

3

3

 

3

רשת אספקה - טריהלומתנים

20

20

 

20

סה"כ

23

23

 

23

 

סוג נקודה

מספר בדיקות ברשת אספקה לפי פניות למוקד תפעולי

 לא מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

רשת אספקה – כלור, עכירות, מוליכות וקשיות

7

7

 

7

סה"כ

7

7

 

7

כפר ברא :

דו"ח איכות מים שנתי לתקופה שבין 1.01-31.12.14

סוג נקודה

מספר בדיקות מקרוביאליות

מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

רשת אספקה

91

91

 

91

סה"כ

91

91

 

91

 

סוג נקודה

מספר בדיקות כימיות

מתוכנן

בוצע

חריגות

תקינות

רשת אספקה - מתכות

1

1

 

1

רשת אספקה - טריהלומתנים

1

1

 

1

סה"כ

2

2

 

2

 

דוח איכות המים פתח תקוה. 
דוח איכות המים אלעד. 
דוח איכות המים כפר ברא.