פתיחת תפריט ניידים

דוח איכות המים 2014 כפר ברא

דו"ח איכות מים רבעוני לתקופה שבין 1.4.2014 לבין 30.6.2014

בדיקות מקרוביאליות

 

סוג נקודה מספר בדיקות מתוכננות מספר הבדיקות שבוצעו מספר הבדיקות שנמצאו תקינות מספר החריגות
בארות 1 1 1 0
בריכות מים 6 6 6 0
רשת אספקה 18 16 16 0
סה"כ 25 23 23 0