מיתב - תאגיד אזורי למים - שפכי תעשיה
פתיחת תפריט ניידים

שפכי תעשיה

שומרים על שפכים תעשייתיים מטוהרים וכולנו מרוויחים!!

תעשיין, בעל עסק/מפעל יקר/ה,
באוגוסט 2011 יצאו כללי תאגידי מים וביוב ( שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ), תשע"א – 2011. הכללים אשר תיקונם נכנס לתוקפו באוגוסט 2014 בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב ), תשע"ד – 2014  מתווספים לתקנות בריאות העם ( תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים), תש"ע – 2010 ויוצרים נורמה חדשה בתחום.
חקיקה זו, שמטרתה להקטין מזהמים ופגיעה באיכות הסביבה של כולנו, מחייבים להיערכות מיוחדת ליישומם.
טיפת מידע על טיהור שפכים – השפכים העירוניים בכללותם מועברים למכוני טיהור באמצעות צנרת הביוב העירונית. בתום תהליך הטיהור מוזרמים מי הקולחין לאזורים שונים בארץ לשימוש חקלאי. איכות המים המסופקת לשימושים חקלאיים הינה נגזרת של איכות שפכי הביוב הגולמי המגיעים אל מכוני הטיהור. תהליך הטיהור מאפשר שימוש חוזר במים , ובכך מביא לחסכון במים.
עם זאת, בכדי לאפשר את השימוש החוזר במים יש להבטיח כי איכות השפכים הגולמיים המגיעים אל מכוני הטיהור תעמוד בדרישות הקבועות בתקנות ולא תגרום לנזקים בריאותיים ואחרים. יודגש כי מכוני הטיהור אינם מסוגלים לטפל במתכות כבדות ותמלחות הנמצאות בשפכים גולמיים, לכן כל חריג  מהדרישות הקבועות בתקנות יגרום לפסילת הקולחים המתוכננים להגיע לשימוש חקלאי בנגב.
האחריות מוטלת על כולנו – הכללים והתקנות מציבים דרישות הנוגעות לאיכות השפכים של מפעלי התעשיה המוזרמים למערכת הציבורית, ומטילים על תאגידי המים והביוב אחריות במסגרת הסמכויות לביצוע בקרה ולמניעת הזרמת שפכים אסורים ו/או חריגים מהמפעלים. על מכוני הטיהור הוטלה האחריות להזרמה תקינה של מי קולחין איכותיים אל החקלאות והחקלאים.
כללי הרשות הממשלתית למים וביוב קבעו, בין היתר, את תהליך בקרת השפכים, את גובה האגרות ואת שיעור העיצומים הכספיים שיוטלו על מפעלים מזהמים.
יודגש כי מטרתם של העיצומים הכספיים אינה להעשיר את קופת מכוני הטיהור או את התאגידים אלא שניים בלבד:
האחד -  לתמרץ את המפעלים להכניס טכנולוגיות מונעות זיהום.
השני - לפצות על הנזק לאיכות הסביבה, לתשתיות המים והביוב ולתהליכים המוגברים הנדרשים במכוני הטיהור כדי לטפל בשפכים חריגים או אסורים.
בודקים את איכות מי השפכים – לביצוע מטרה לאומית חשובה זו בצורה מיטבית וכמתחייב מהנהלים ומהכללים, אנו מבקשים לציין בפניך את תהליך בקרת השפכים.
אחת לשנה, תישלח למפעלים לגביהם קיים חשש לפגיעה באיכות הסביבה, כתוצאה מהזרמת שפכים חריגים או אסורים, תכנית ניטור בנוגע לבקרת שפכי תעשיה בהתאם לסיווג המפעל.
דוגמים מוסמכים, יבצעו בקרת שפכי תעשיה בתדירות שנקבעה בחוק והוגדרה בתוכנית.
מיתב, באמצעות אקודן ( קבלן הביצוע מטעמה), תשלח את דוחו"ת בקרת השפכים למפעלכם.
על בסיס תוצאות הדיגום ולאחר לימוד תהליכי הייצור במפעלכם, נדון ביחד עמכם, בממצאים ובדרכים לצמצום היקף המזהמים בשפכי מפעלכם/עסקכם, ככל וימצאו כאלה.
וישנם גם עיצומים כספיים. לא חבל?! – במידה ומפעלכם/עסקכם  יחרוג מהוראות התקנות ואו הכללים , ניאלץ להטיל עליכם עיצומים החלים בחוק על הזרמת שפכים באיכות חריגה ואו אסורה וזאת בהתאם לקבוע בכללים.
תעריפי בדיקות שפכים – על פי הכללים והתקנות תשלומי הבדיקות חלים על המפעלים הנבדקים. גובה התשלומים מפורט  בחקיקה ותלוי בסיווג המפעל בחוק, סוג הבדיקה שנקבעה ובתדירות ביצועה כמוגדר בתוכנית הניטור.
שיתוף הפעולה שלכם חשוב לנו ולכם וכמובן למשק המים הלאומי. היות וכך הוא, אנו מצפים שתפעלו במקצועיות הנדרשת על מנת לשמור על איכות השפכים בהתאם לכללים ולתקנות המחייבות.
תאגיד מיתב עומד לרשותכם לכל מידע נוסף שתבקשו.