מיתב - תאגיד אזורי למים - בדיקת איכות המים ברשת הפרטית
פתיחת תפריט ניידים

בדיקת איכות המים ברשת הפרטית

צרכן רשאי לבקש בדיקות איכות מי השתייה בביתו אחת לשנים עשר חודשים לכל היותר, לאחד או יותר מהגורמים המפורטים בטבלה שלהלן:

 

שם הבדיקה

עלות הבדיקה

בדיקת מתכות

466.45

בדיקת מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל

324.48

בדיקת מתכות, מזהמים בקטריאליים, עכירות ועקבות חומר חיטוי פעיל

578

 

עלות הבדיקה כפי שנקבעה על ידי רשות המים: כללי תאגידי מים וביוב , תעריפים לשירותי מים או ביוב, סעיף 12, ומתעדכנת מעת לעת.

מחיר הבדיקה נקוב בש"ח ואינו כולל מע"מ.

מובהר כי לספק המים אין אחריות על הצנרת והאביזרים בתחום הנכס הפרטי שבבעלות או בהחזקת הצרכן. 

לביצוע דיגום ובדיקת מים ניתן לפנות גם למעבדות מוכרות ולדוגמים מוסמכים כפי שמפורסמים באתרמשרד הבריאות. http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/Pages/default.aspx
 

כיצד להזמין את הבדיקה?

צרכן המבקש בדיקות כאמור, יגיש לחברה בקשה בכתב ("בקשה לבדיקת איכות המים בנכס פרטי") ובה יפרט את הגורמים הנדרשים על ידו לבדיקה, את הסכמתו והצהרתו לעריכת הבדיקות על ידי החברה וכן את התחייבותו לשלם בעד הבדיקות המפורטות.

עם קבלת הבקשה, תשלח החברה לצרכן שובר בעד עלות הבדיקה המבוקשת.

החברה תבצע את הבדיקות הנדרשות תוך 60 ימים ממועד קבלת התשלום בעד הבדיקות. החברה תתאם עם הצרכן את המועד לביצוע הבדיקות, ותשלח תזכורת לפחות 48 שעות מראש בטרם ביצוע הבדיקות.

הדיגום והבדיקות יתבצעו בברז אחד בלבד בבית  הצרכן, בד"כ בברז הנמצא בשימוש שגרתי, בברז המים הקרים בלבד ממנו נלקחים מי שתייה בקביעות. בבתים פרטיים יהיה זה ברז המטבח, ובבניינים ציבוריים, על הדוגם לבחור ברז הנמצא בשימוש הרב ביותר למטרות שתייה והכנת מזון.

 הדיגום יעשה בהתאם להנחיות של משרד הבריאות כפי שמפורסמים באתר משרד הבריאות.

http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/sampling/Pages/default.aspx 

http://www.health.gov.il/hozer/Bsv_water_samples_home.pdf

  

אופן הבדיקה וקבלת תוצאות
 
הדיגום יתבצע לאחר שהמים לא זרמו בברז כשש שעות (עדיף לאחר הלילה). על הדוגם להנחות את מזמין הבדיקה להזרים מים קרים בברז בשימוש האחרון לפני הדיגום.

לאחר ביצוע הבדיקות ישלחו הדגימות לבדיקה במעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות.

החברה תשלח לצרכן בדואר רשום את תוצאות הבדיקות תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת תוצאות הבדיקות מהמעבדה.

החברה תצרף גם את תוצאות הבדיקה האחרונה שנערכה באותם גורמים בברז הדיגום במערכת אספקת המים המצוי בתחום הקרוב ביותר לנכסו של הצרכן.

במקרה שנמצאו חריגות באיכות המים בבדיקות בבית הצרכן, ביצוע הבדיקה החוזרת המומלצת אינו באחריות ספק המים.

במקרים בהם תוצאות הבדיקות מעידות על חריגה באחד או יותר מהגורמים שנבדקו, תצרף החברה את ההנחיות של משרד הבריאות לטיפול והמופיעות גם באתר האינטרנט של המשרד.  

http://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/drinking_water/sampling/Documents/Bsv_water_home.pdf 

להלן המלצות כלליות של משרד הבריאות להרגלי צריכת מים:

יש להקפיד על התקנה ושימוש באביזרי שרברבות תקניים, העומדים בדרישות תקנות התכנון והבניה, ת"י 5452 ות"י 1205.

יש להימנע מצריכת מים ראשונים לשתייה ובישול לאחר שעמדו זמן רב במערכת (למשל אחרי לילה).

הימנעות ככל האפשר מצריכת המים החמים לשתייה ובישול.

הימנעות מצריכת מים לשתייה ובישול בעלי עכירות גבוהה או צבע.

 

 משרד הבריאות מעמיד לרשותכם מוקד שירות טלפוני-

"קול הבריאות": 5400*